درباره بابک نیک نژاد

مدرس حرفه‌ای مدیریت زمان و برنامه ریزی فردی و سازمانی

من بابک نیک نژاد هستم مدرس مدیریت زمان و برنامه ریزی فردی و سازمانی.

درگذشته از بسیاری جهات می بایست روی مهارت هایی تمرکز می کردم که باعث شود من را از فردی خجالتی و درون گرا به نقطه مقابل، تغییر دهد و برای محقق شدن آن خود را ملزم به تحقیق و مطالعه در این زمینه دانستم.

به همین خاطر با مطالعه کتاب های تخصصی و شرکت در دوره های حضوری و غیر حضوری مختلف و تمرین و ممارست فراوان، خوشبختانه اکنون در موقعیتی هستم که می توانم به دوستانی که به دنبال رشد شخصی خودشان هستند و می خواهند در زندگی خودشان تغییر و تحول ایجاد کنند کمک کنم.

ورود