_J1A3924

در باره بابک نیک نژاد

بابک نیک نژاد

مدرس مهارت های فردی

به وب­ سایت آموزش مهارت های فردی خوش آمدید. من بابک نیک نژاد هستم مدرس مهارت های فردی.

درگذشته از بسیاری جهات می بایست روی مهارت هایی تمرکز می کردم که باعث شود من را از فردی خجالتی و درون گرا به نقطه مقابل، تغییر دهد و برای محقق شدن آن خود را ملزم به تحقیق و مطالعه در این زمینه دانستم.

به همین خاطر با مطالعه کتاب های تخصصی و شرکت در دوره های حضوری و غیر حضوری مختلف و تمرین و ممارست فراوان، خوشبختانه اکنون در موقعیتی هستم که می توانم به دوستانی که به دنبال رشد شخصی خودشان هستند و می خواهند در زندگی خودشان تغییر و تحول ایجاد کنند کمک کنم

ورود