آموزش رایگان | شروع آموزش رایگان مدیریت زمان

سبد خرید

مهارت های کاربردی

چند روش ساده برای غلبه بر نگرانی

سال ها پیش‚  مدیر صادرات یکی از بزرگترین کارخانه های نساجی بودم  . ما به صورت روتین برای کشور ایتالیا پارچه صادر می کردیم. یادم هست که می خواستیم آخرین...